Konfiguracja ngix

 1. Utwórz /etc/nginx/conf.d/misskey.conf lub /etc/nginx/sites-available/misskey.conf i skopiuj podany przykład do pliku.
  (Nazwa pliku nie musi być "misskey".)
 2. Zmień go w taki sposób:
  1. Zamień example.tld z domeną którą przygotowałeś.
   ssl_certificate i ssl_certificate_key powinny być lokalizacjami certyfikatu od Let's Encrypt.
  2. Jeżeli używasz CDNa jak na przykład CloudFlare, usuń 4 linijki "If it's behind another reverse proxy or CDN, remove the following."
 3. Jeżeli stworzysz /etc/nginx/sites-available/misskey.conf, stwórz symlink jako /etc/nginx/sites-enabled/misskey.conf.
  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/misskey.conf /etc/nginx/sites-enabled/misskey.conf
 4. Wykonaj sudo nginx -t aby zweryfikować działanie konfiguracji.
 5. Wykonaj sudo systemctl restart nginx zrestartować nginx.

Przykład pliku konfiguracji nginx

# For WebSocket
map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  ''   close;
}

proxy_cache_path /tmp/nginx_cache levels=1:2 keys_zone=cache1:16m max_size=1g inactive=720m use_temp_path=off;

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name example.tld;

  # For SSL domain validation
  root /var/www/html;
  location /.well-known/acme-challenge/ { allow all; }
  location /.well-known/pki-validation/ { allow all; }
  location / { return 301 https://$server_name$request_uri; }
}

server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;
  server_name example.tld;

  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_cache shared:ssl_session_cache:10m;
  ssl_session_tickets off;

  # To use Let's Encrypt certificate
  ssl_certificate   /etc/letsencrypt/live/example.tld/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.tld/privkey.pem;

  # To use Debian/Ubuntu's self-signed certificate (For testing or before issuing a certificate)
  #ssl_certificate   /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem;
  #ssl_certificate_key /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key;

  # SSL protocol settings
  ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
  ssl_prefer_server_ciphers off;
  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;

  # Change to your upload limit
  client_max_body_size 80m;

  # Proxy to Node
  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_redirect off;

    # If it's behind another reverse proxy or CDN, remove the following.
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

    # For WebSocket
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;

    # Cache settings
    proxy_cache cache1;
    proxy_cache_lock on;
    proxy_cache_use_stale updating;
    proxy_force_ranges on;
    add_header X-Cache $upstream_cache_status;
  }
}